Regulamin akcji promocyjnej „20 zł wydajesz – 10 zł dostajesz”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA tania odzież.

1. Regulamin niniejszy określa zasady promocji „ Zrób zakupy za min. 20 zł i zrealizuj bon o wartości 10zł na zakupy w sklepie Biga” organizowanej przez Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zł, zwaną dalej Organizatorem.

2. Zasady promocji:
a) promocja obowiązuje w sklepach BIGA:
• Świecie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15
• Grudziądz, ul. Groblowa 15
b) Za każde wydane min. 20 zł klient dodatkowo ma możliwość zrealizowania bonu o wartości 10 zł. Wówczas kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o kwotę 10 zł.
c) Bon można zrealizować w terminie do 2.09.2017 włącznie.

3. Chęć skorzystania z bonu należy zgłosić w kasie przed dokonaniem płatności.
4. Bony nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami oraz nie obowiązują w dni dostawy towaru.
5. Bony można wykorzystać tylko na odzież damską i męską. Akcja promocyjna nie dotyczy zatem: odzieży dziecięcej, obuwia, pasków, biżuterii, akcesoriów, artykułów domowych.
6. Skorzystanie z bonów oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. Spory związane z promocją będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
9. Organizator zastrzega sobie prawa wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.bigastyl.pl.
10. Regulamin promocji dostępny jest u kierownika sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
11. Do wszelkich spraw związanych z promocją i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie nowego sklepu BIGA!”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA tania odzież.

I. Organizacja Akcji Promocyjnej
1. Organizatorem Akcji jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

II. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
1. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Świeciu, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15.
2. Kupony będą zbierane w dniach od 24 czerwca do 23 września 2017 roku włącznie.

III. Zasady Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie BIGA w Świeciu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15 w dniach od 24 czerwca do 23 września 2017 roku, jednorazowo za kwotę min. 50 zł. Za każde wydane 50 zł klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
4. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl oraz na plakacie informującym o zwycięzcach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
7. Kupon Uczestnika, do którego zostanie wykonany telefon z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej, zostanie wybrany w dniu 25 września 2017 r. w sklepie BIGA w Świeciu. Uczestnik, który w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygra nagrodę główną, ma obowiązek ją odebrać w terminie 3. dni roboczych od dnia jej wygrania.
8. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

IV. Nagroda
1. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną ciśnieniowy ekspres do kawy firmy DeLonghi.
2. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody, kosztów dodatkowych noclegów.
3. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
4. Dokładne informacje co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
6. Odbiór nagrody głównej będzie w sklepie BIGA w Świeciu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 15.

V. Postanowienia końcowe
1. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji oraz promocji i marketingu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
4. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
5. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
7. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.

 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie nowego sklepu BIGA !”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA tania odzież.

I. Organizacja Akcji Promocyjnej
1. Organizatorem Akcji jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

II. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
1. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Grudziądzu, ul. Groblowa 15.
2. Kupony będą zbierane w dniach od 12 lipca do 12 października 2017 roku włącznie.

III. Zasady Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie BIGA w Grudziądzu, ul. Groblowa 15 w dniach od 12 lipca do 12 października 2017 roku, jednorazowo za kwotę min. 50 zł. Za każde wydane 50 zł klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
4. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl oraz na plakacie informującym o zwycięzcach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
7. Kupon Uczestnika, do którego zostanie wykonany telefon z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej, zostanie wybrany w dniu 13 października 2017 r. w sklepie BIGA w Grudziądzu. Uczestni

a) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) osoba posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

c) osoba, która polubi fanpage lub posiada status fana https://www.facebook.com/bigastyl

d) osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms

, który w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygra nagrodę główną, ma obowiązek ją odebrać w terminie 3. dni roboczych od dnia jej wygrania.
8. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

IV. Nagroda
1. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną ciśnieniowy ekspres do kawy firmy KRUPS.
2. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody, kosztów dodatkowych noclegów.
3. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
4. Dokładne informacje co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
6. Odbiór nagrody głównej będzie w sklepie BIGA w Grudziądzu ul. Groblowa 15.

V. Postanowienia końcowe
1. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji oraz promocji i marketingu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do tych danych i ich poprawienia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
4. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
5. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
7. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.