Regulamin konkursu
„DIY – Pokaż jak i odbierz staż!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „DIY – Pokaż jak i odbierz staż!”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stalesia Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mariana Domagały 19, 30-741 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu jest uczeń/uczennica Technikum Odzieżowego nr 18, im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą Krakowie, ul. Cechowa 57, który/a posiada ważną legitymację uczniowską, a tym samym status ucznia w Polsce.
3. Konkurs trwa od 6.05.2019 r. do 16.06.2019 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
Zasady ogólne Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie pracy konkursowej w formie 5 krótkich video, które będą odpowiedzią na „DIY – Pokaż jak” (I ETAP konkursu).
2. Nagrane video powinny być umieszczone na portalu społecznościowym Facebook oraz na platformie YouTube tzn. na kontach założonych i należących do Uczestnika konkursu.
3. Pracę konkursową wraz z danymi: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, należy wysłać na adres mailowy klubklienta@bigastyl.pl.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (5 video).
5. Zwycięzcę konkursu wyłania Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora.
6. Organizator wyłoni od jednego do trzech zwycięzców, w zależności od poziomu prac.
7. Kryteria oceny prac konkursowych:
Nadesłane prace ocenia Organizator według następujących kryteriów:
Ogólne kryteria:
– kreatywność, pomysłowość podejścia do zadanego tematu,
– ciekawe i oryginalne ujęcie tematu.
Szczegółowe kryteria:
– długość jednego video (maks. 3 minuty);
– liczba wyświetleń poszczególnych video;
– zasięg odbiorców pracy konkursowej.
8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu pracy, która nie spełnia wymagań regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych.
11. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
12. Osoby, które pozytywnie przeszły pierwszy etap konkursu zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną (II ETAP Konkursu), celem określenia kompetencji, umiejętności i predyspozycji do odbycia stażu. Pod uwagę brana będzie kreatywność oraz znajomość świata mody.
Ważne terminy:
6.05.2019 Rozpoczęcie Konkursu, równoznaczne z możliwością wysyłania pracy,
16.06.2019 Ostatni dzień wysyłania materiału konkursowego,
24.06.2019 Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie Organizatora www.bigastyl.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku.
§3
Zasady ogólne stażu
1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu (o wartości 2000,00 zł netto) w dziale marketingu.
2. Staż będzie można odbyć między lipcem a sierpniem 2019 roku.
3. Staż będzie odbywać się w siedzibie Organizatora.
4. Wymagana dyspozycyjność Zwycięzcy do odbycia stażu to minimum 35 godzin tygodniowo.
5. Forma odbycia stażu zostanie uzgodniona ze zwycięzcą Konkursu. Przed rozpoczęciem stażu między Zwycięzcą a Organizatorem zostanie zawarta odpowiednia umowa regulująca warunki odbycia stażu.
§4
Dane osobowe
1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
2. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jego obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. fogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter  dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
6. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do udzielenia zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w zdjęciach i filmach swojego autorstwa ze swoim wizerunkiem, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności od niego niezależne.
4. W przypadku zmiany regulaminu, Organizator poinformuje o tym uczestników drogą telefoniczną lub mailową oraz umieści aktualny regulamin na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia go, bez podania powodu.
6. W sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora www.bigastyl.pl.

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie nowego sklepu BIGA !”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

I. Organizacja Akcji Promocyjnej

1. Organizatorem Akcji jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.

2. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

 

II. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej

1. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Brzesku, ul. Kopernika 18D/1.

2. Kupony będą zbierane w dniach od 10 kwietnia 2019 roku do 10 maja 2019 roku włącznie.

III. Zasady Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie Biga w Brzesku, ul. Kopernika 18D/1 w dniach od 10 kwietnia 2019 roku do 10 maja 2019 roku. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
4. Organizator wybierze także laureatów nagród dodatkowych, a procedura ich wyborów jest taka sama, jak w przypadku nagrody głównej.
5. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
6. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/oraz na plakacie informującym o zwycięzcach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
8. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej i nagród dodatkowych, zostaną wybrane w dniu 11 maja 2019 r. w sklepie BIGA w Brzesku. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną lub nagrodę dodatkową mają obowiązek je odebrać w terminie 3. dni roboczych od dnia jej wygrania.
9. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

IV. Nagroda
1. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną bilety dla czterech osób (2 dorosłych i 2 dzieci) do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Bilety ważne są do 27 października 2019 r.
2. W Akcji Promocyjnej przewidziano także nagrody dodatkowe bony zakupowe do wykorzystania w sklepach BIGA: 3 bony o wartości 50 zł oraz 3 bony o wartości 20 zł.
3. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody, kosztów dodatkowych związanych z przejazdem do Energylandi.
4. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
5. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
6. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
7. Odbiór nagrody głównej i nagród dodatkowych będzie w sklepie Biga w Brzesku, ul. Kopernika 18D/1.

V. Postanowienia końcowe
1. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
3. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl
Dane osobowe Uczestnika Akcji Promocyjnej mogą zostać powierzone do przetwarzania „Projekt Dziecko” Małgorzata Góra z siedzibą w Brzesku (32-800), ul. M. Kopernika 18d/1 na czas trwania Akcji Promocyjnej oraz do czasu ogłoszenia jej wyników tj. od 10 kwietnia 2019 roku do 10 maja 2019 roku. Tym samym Podmiot przetwarzający stanie się odbiorcą danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 9 RODO.

Niezależnie od okoliczności powierzenia przetwarzania żądanie realizacji praw takich jak: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody można zgłosić na adres e-mail inspektorochronydanych@stalesia.com lub na adres do korespondencji Administratora Danych Osobowych:
Stalesia Sp. z o.o.
ul. Mariana Domagały 19
30-741 Kraków

4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
5. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie nowego sklepu BIGA !”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

I. Organizacja Akcji Promocyjnej

1. Organizatorem Akcji jest Rose Bees sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000684150 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6793152617 wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
2. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

II. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej

1. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Miechowie, ul. Sienkiewicza 10a/13.
2. Kupony będą zbierane w dniach od 13 marca 2019 roku do 13 kwietnia 2019 roku włącznie

III. Zasady Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie w Miechowie, ul. Sienkiewicza 10a/13 w dniach od 13 marca 2019 roku do 13 kwietnia 2019 roku włącznie. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
4. Organizator wybierze także laureatów nagród dodatkowych, a procedura ich wyborów jest taka sama, jak w przypadku nagrody głównej.
5. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
6. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/oraz na plakacie informującym o zwycięzcach.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.

8. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej i nagród dodatkowych, zostaną wybrane 15 kwietnia 2019 r. w sklepie BIGA w Miechowie.. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną lub nagrodę dodatkową mają obowiązek je odebrać w terminie 3. dni roboczych od dnia jej wygrania.
9. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

IV. Nagroda

1. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną: parownicę do ubrań marki Philips.

2. W Akcji Promocyjnej przewidziano także nagrody dodatkowe bony zakupowe do wykorzystania w sklepach BIGA: 5 bonów o wartości 50 zł oraz 10 bonów o wartości 20 zł.

3. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody.

4. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.

5. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.

6. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.

7. Odbiór nagrody głównej i nagród dodatkowych będzie w sklepie Biga w Miechowie, ul. Sienkiewicza 10a/13.

V. Postanowienia końcowe
1. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
3. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
5. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.