KLAUZULA INFORMACYJNA DANE OSOBOWE POZYSKIWANE OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ (ART. 13 RODO)

Poniższe informacje są Pani/Panu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego
z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

 

Informacje na temat administratora danych

Niniejszym informujemy Panią/Pana, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-741, ul. M. Domagały 19, który jest administratorem Pani/Pana danych osobowych („Administrator”).

 

Kontakt z inspektorem ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych e-mail inspektorochronydanych@stalesia.com

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych. Okresy przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO), przez okres niezbędny do realizacji tego celu oraz przez okres obowiązkowego przechowywania wynoszącego 30 dni z wyjątkiem zapisów stanowiących naruszenie regulaminu pracy, przestępstw i wykroczeń oraz wypadków na terenie obszaru objętego monitoringiem – do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

Informacja w przedmiocie obowiązku podania danych i konsekwencji ich niepodania.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne, ale stanowi warunek wykonania umowy sprzedaży.

 

Informacja na temat odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych, a więc podmiotami, którym będą ujawniane Pana dane będą następujące podmioty:

ATUO Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszowicach 43-254, ul. Pszczyńska 140

Organy Państwowe – Sądy, Prokuratura, Policja w przedmiocie prowadzonych postępowań

 

Informacja na temat Pani/Pana uprawnień

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania;

2)prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);

3) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.