Powitanie LATA z BIGĄ (15.06.)– przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych

  1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich osób niepełnoletnich i pełnoletnich, a przebywanie na terenie Imprezy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w jej uczestnictwie ze wszystkimi następstwami. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do niniejszych postanowień.
  2. Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane  na podstawie art. 6 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)   2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie  swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  zwanym dalej w skrócie RODO.
  3. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji Imprezy i jej partnerów.
  4. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach, a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych,  promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów istniejących obecnie i w przyszłości na świecie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, portalach społecznościowych, materiałów reklamowych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za które Organizator nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. e) RODO. Udział w Imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją tych postanowień.
  5. Dane osobowe dot. uczestników Imprezy, w tym dane wizerunkowe, przetwarzane są  w oparciu o art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań promocyjnych Organizatora.
  6. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych podczas Imprez wynikają tylko i wyłącznie z Regulaminów lub z przepisów prawa. Dotyczy to imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Stalesię sp. z o.o. i jej partnerów handlowych, gdy Stalesia jest administratorem lub współadministratorem danych osobowych uczestników Imprez.
  7. Każdy uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby: ul. M. Domagały 19, 30-741 Kraków lub na adres: info@bigastyl.pl.
  8. Organizator Imprezy nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników Imprezy bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszych postanowień wzywa do powstrzymania się od utrwalania wizerunku konkretnym obcym osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.
  9. Osoby przebywające na terenie Imprezy, jak i prawni opiekunowie osób niepełnoletnich wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku swojego lub osoby niepełnoletniej utrwalonego na podstawie w.w. pkt.2. poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.) przez Stalesię sp. z o.o. lub przez partnerów handlowych we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na świecie. W związku z powyższym nie będą występować z żadnymi roszczeniami finansowymi do Stalesi sp. z o.o. lub innych osób działających na zlecenie organizatora.
  10. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej w zakładce: RODO – Obowiązek informacyjny