Regulamin Karty Stałego Klienta przyznawanej przez sklep Biga – edycja 2

Postanowienia ogólne.
1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY KLIENTA wystawianej przez firmę Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
2. Do otrzymania KARTY KLIENTA wraz z pierwszą pieczątką uprawniona jest każda osoba, która dokona zakupów za kwotę powyżej 30zł w każdym ze sklepów BIGA.
3. Warunkiem otrzymania KARTY jest wypełnienie, wyrażenie wszystkich zgód i podpisanie ankiety.
4. Klient w momencie pobrania KARTY KLIENTA oraz podpisania formularza ankiety oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na formularzu ankiety,
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach BIGA wysyłanych przez Organizatora na adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego podany w ankiecie
5. KARTY wydawane są od 26 lutego 2018 r. do wyczerpania zapasów w sklepach BIGA.
6. Zebrane punkty z KARTY można wymieniać na nagrody w sklepach BIGA do 31.07.2018 r.
7. Wystawcą i właścicielem KARTY jest Stalesia Sp. z o.o.
8. Użytkownikiem KARTY, może zostać uprawniona osoba, która wypełniła i własnoręcznie podpisała formularz ankiety.
9. KARTA podlega rejestracji w bazie danych Stalesia Sp. z o.o.
10. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do przywilejów, wynikających z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.
11. Klient może posiadać wyłącznie jedną KARTĘ KLIENTA.
12. Organizator nie przewiduje możliwości wystawienia duplikatu KARTY KLIENTA w momencie jej zniszczenia lub zgubienia.
13. Klient za każde wydane 30 zł w dowolnym sklepie BIGA, otrzymuje jedną pieczątkę.
14. Pieczątka może zostać nabita, tylko w momencie transakcji. Jeśli klient w momencie zakupów nie posiada KARTY KLIENTA traci możliwość do otrzymania przy tych zakupach pieczątek.
15. Po zebraniu 5 pieczątek klient otrzymuje jedną apaszkę do kwoty 20 zł. Odebranie apaszki następuje przy dokonaniu piątych zakupów za kwotę powyżej 30 zł oraz nabiciu piątej pieczątki na Karcie Stałego Klienta. Gratisowe zakupy na kwotę 50 zł przysługują klientowi, który uzbierał 10 pieczątek. Klient nie ma obowiązku dokonywania gratisowych zakupów w momencie uzyskania 10 pieczątki.
16. W trakcie gratisowych zakupów za kwotę 50 zł obowiązują ceny produktów w cenie regularnej (promocje nie łączą się)
17. Klient w jednym dniu może zrealizować tylko jedną kartę tzn. jedne gratisowe zakupy za kwotę 50 zł.
18. Zakupy w postaci gratisowych zakupów za kwotę 50 zł przysługujące z KARTY KLIENTA nie są realizowane w dniu otwarcia nowego sklepu BIGA na terenie całego kraju.
19. Odebranie gratisu w formie apaszki musi zostać zaznaczone na karcie, a w momencie odbioru gratisowych zakupów Klient zobowiązuje się do zwrotu karty.
20. Spory wynikające z przyznania KARTY będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
21. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
22. Regulamin akcji dostępny jest u kierownika sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
23. Do wszelkich spraw związanych z KARTAMI KLIENTA i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
24. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.