REGULAMIN KONKURSU „Walentynki z BIGA”

I. Organizacja konkursu
1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od dnia 19 stycznia 2018 r. do 12 lutego 2018 r. do godziny 23.59.
7. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie, dostępnym w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.bigastyl.pl.
II. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być:
a) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) osoba posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
c) osoba, która polubi fanpage lub posiada status fana https://www.facebook.com/bigastyl i udostępni post konkursowy
d) osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/bigastyl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,
b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. / Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm./.
d) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem konkursu,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko lub nick ) wraz ze Zgłoszeniem konkursowym na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl oraz na profilu na Facebook’u.
III. Zasady konkursu:
1. Zgłoszenie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu imienia swojej drugiej połówki.
2. Ze zgłoszonych wpisów Komisja Konkursowa wybierze trzech Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody:
NAGRODĘ GŁÓWNĄ – pobyt w dowolnie wybranym przez siebie terminie (do dnia 31.05.2018) w 5* Hotelu Belweder w Ustroniu obejmujący: romantyczną kolację z butelką wina, nocleg dla dwóch osób, śniadanie oraz nielimitowany dostęp do strefy saun i basenu.
Oraz wybierzemy dwie osoby, które otrzymają bon podarunkowy na zakupy w naszych sklepach o wartości 100 zł każdy.
3. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
4. Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 lutego 2018 r. na profilu https://www.facebook.com/bigastyl.
6. Organizator wyśle nagrodę w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora adresu Uczestnika wraz z wypełnionymi oświadczeniami o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, na adres wskazany przez Zwycięzcę (adres wysyłki), ww. termin 7 dniu roboczych zaczyna biec od dnia ogłoszenia wyników niniejszego konkursu przez Organizatora. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę konkursu adresu wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi konkursu.
IV. Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków .
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
4.Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, polubień profilu, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres konkurs@bigastyl.pl.
V. Zasady postępowania reklamacyjnego
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora tj. Stalesia sp. z o.o. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Wyniki rozpatrzenia reklamacji Komisja Konkursowa zapisuje w formie protokołu.
5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne.
6. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
2. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 

Regulamin Karty Stałego Klienta przyznawanej przez sklep Biga

Postanowienia ogólne.
1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania i korzystania z KARTY KLIENTA wystawianej przez firmę Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
2. Do otrzymania KARTY KLIENTA wraz z pierwszą pieczątką uprawniona jest każda osoba, która dokona zakupów za kwotę powyżej 30zł w każdym ze sklepów BIGA.
3. Warunkiem otrzymania KARTY jest wypełnienie i podpisanie ankiety.
4. Klient w momencie pobrania KARTY KLIENTA oraz podpisania formularza ankiety oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na KARCIE,
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach BIGA wysyłanych przez Organizatora na adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego podany w ankiecie
5. KARTA jest ważna do 30 listopada 2018 r.
6. Wystawcą i właścicielem KARTY jest Stalesia Sp. z o.o.
7. Użytkownikiem KARTY, może zostać uprawniona osoba, która wypełniła i własnoręcznie podpisała formularz ankiety.
8. KARTA podlega rejestracji w bazie danych Stalesia Sp. z o.o.
9. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do przywilejów, wynikających z faktu posiadania KARTY, nie może być cedowane na inną osobę.
10. Klient może posiadać wyłącznie jedną KARTĘ KLIENTA.
11. Organizator nie przewiduje możliwości wystawienia duplikatu KARTY KLIENTA w momencie jej zniszczenia lub zgubienia.
12. Klient za każde wydane 30 zł w dowolnym sklepie BIGA, otrzymuje jedną pieczątkę. Po zebraniu 5 pieczątek klient otrzymuje jedną wybraną zabawkę do kwoty 15 zł. Jedną apaszkę do kwoty 20 zł klient otrzymuje w momencie zebrania 10 pieczątek. Gratisowe zakupy na kwotę 50 zł przysługują klientowi, który uzbierał 15 pieczątek.
13. Odebranie każdego z gratisów musi zostać zaznaczone na karcie, a w momencie odbioru gratisowych zakupów Klient zobowiązuje się do zwrotu karty.
14. Spory wynikające z przyznania KARTY będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
15. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
16. Regulamin akcji dostępny jest u kierownika sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
17. Do wszelkich spraw związanych z KARTAMI KLIENTA i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.

 

Regulamin akcji promocyjnej „20 zł wydajesz – 10 zł dostajesz”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA

1. Regulamin niniejszy określa zasady promocji „ Zrób zakupy za min. 30 zł i zrealizuj bon o wartości 10 zł na zakupy w sklepie Biga” organizowanej przez Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.

2. Zasady promocji i terminy:
a) promocja obowiązuje w sklepie BIGA w terminie 15.01. – 28.02.2018:
• Wieliczka, ul. Sienkiewicza 24,

b) za każde wydane min. 30 zł klient dodatkowo ma możliwość zrealizowania bonu o wartości 10 zł. Wówczas kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o kwotę 10 zł.

3. Chęć skorzystania z bonu należy zgłosić w kasie przed dokonaniem płatności.
4. Bony nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami oraz nie obowiązują w dni dostawy towaru.
5. Bony można wykorzystać tylko na odzież damską i męską. Akcja promocyjna nie dotyczy zatem: odzieży dziecięcej, obuwia, pasków, biżuterii, akcesoriów, artykułów domowych.
6. Skorzystanie z bonów oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. Spory związane z promocją będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
9. Organizator zastrzega sobie prawa wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.bigastyl.pl.
10. Regulamin promocji dostępny jest u kierownika sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
11. Do wszelkich spraw związanych z promocją i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.