Regulamin konkursu
„DIY – Pokaż jak i odbierz staż!”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „DIY – Pokaż jak i odbierz staż!”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stalesia Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mariana Domagały 19, 30-741 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu jest uczeń/uczennica Technikum Odzieżowego nr 18, im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą Krakowie, ul. Cechowa 57, który/a posiada ważną legitymację uczniowską, a tym samym status ucznia w Polsce.
3. Konkurs trwa od 6.05.2019 r. do 16.06.2019 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.
4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§2
Zasady ogólne Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie pracy konkursowej w formie 5 krótkich video, które będą odpowiedzią na „DIY – Pokaż jak” (I ETAP konkursu).
2. Nagrane video powinny być umieszczone na portalu społecznościowym Facebook oraz na platformie YouTube tzn. na kontach założonych i należących do Uczestnika konkursu.
3. Pracę konkursową wraz z danymi: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, należy wysłać na adres mailowy klubklienta@bigastyl.pl.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (5 video).
5. Zwycięzcę konkursu wyłania Komisja Konkursowa wyznaczona przez Organizatora.
6. Organizator wyłoni od jednego do trzech zwycięzców, w zależności od poziomu prac.
7. Kryteria oceny prac konkursowych:
Nadesłane prace ocenia Organizator według następujących kryteriów:
Ogólne kryteria:
– kreatywność, pomysłowość podejścia do zadanego tematu,
– ciekawe i oryginalne ujęcie tematu.
Szczegółowe kryteria:
– długość jednego video (maks. 3 minuty);
– liczba wyświetleń poszczególnych video;
– zasięg odbiorców pracy konkursowej.
8. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu pracy, która nie spełnia wymagań regulaminu lub narusza prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu, w przypadku niezadowalającego poziomu prac konkursowych.
11. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.
12. Osoby, które pozytywnie przeszły pierwszy etap konkursu zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną (II ETAP Konkursu), celem określenia kompetencji, umiejętności i predyspozycji do odbycia stażu. Pod uwagę brana będzie kreatywność oraz znajomość świata mody.
Ważne terminy:
6.05.2019 Rozpoczęcie Konkursu, równoznaczne z możliwością wysyłania pracy,
16.06.2019 Ostatni dzień wysyłania materiału konkursowego,
24.06.2019 Ogłoszenie wyników Konkursu na stronie Organizatora www.bigastyl.pl oraz na wydarzeniu na Facebooku.
§3
Zasady ogólne stażu
1. Zwycięzca Konkursu otrzymuje możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu (o wartości 2000,00 zł netto) w dziale marketingu.
2. Staż będzie można odbyć między lipcem a sierpniem 2019 roku.
3. Staż będzie odbywać się w siedzibie Organizatora.
4. Wymagana dyspozycyjność Zwycięzcy do odbycia stażu to minimum 35 godzin tygodniowo.
5. Forma odbycia stażu zostanie uzgodniona ze zwycięzcą Konkursu. Przed rozpoczęciem stażu między Zwycięzcą a Organizatorem zostanie zawarta odpowiednia umowa regulująca warunki odbycia stażu.
§4
Dane osobowe
1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
2. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji konkursu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jego obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. fogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter  dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.
3. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
6. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do udzielenia zgody na wykorzystanie swojego wizerunku w zdjęciach i filmach swojego autorstwa ze swoim wizerunkiem, bez
konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów za
pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Organizatora działalnością.
§5
Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę uczestnika na warunki określone w regulaminie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności od niego niezależne.
4. W przypadku zmiany regulaminu, Organizator poinformuje o tym uczestników drogą telefoniczną lub mailową oraz umieści aktualny regulamin na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu bądź przedłużenia go, bez podania powodu.
6. W sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie Organizatora www.bigastyl.pl.