[wppb-register]


Administratorem danych osobowych jest  Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)-w każdym przypadku  nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.  
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów- ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: bigastyl.pl