REGULAMIN AKCJI BIGGER – BIGADLAPLANETY

§1

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady udziału w akcji recyklingowej BIGGER sieci sklepów BIGA.
2. Każdy Uczestnik biorący udział w akcji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień.
3. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci BIGA i trwa od 2 stycznia 2023 r. do odwołania.

§2

W rozumieniu niniejszego regulaminu:
1. Organizatorem akcji recyklingowej BIGGER jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 257623.
2. Uczestnikiem akcji recyklingowej może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. Ubraniami mogą być elementy garderoby damskiej, męskiej lub dziecięcej, we wszystkich rozmiarach i kolorach, odzież sportowa, kurtki i płaszcze, obuwie (w parach), tekstylia domowe lekkie (pościel, ręczniki, obrusy, bez koców lub zasłon), bez wad fizycznych (czyste, w stanie nadającym się do dalszego używania, bez zbyt dużych śladów zużycia, bez dziur, trwałych plam lub przykrych zapachów) lub prawnych (tj. stanowiąca własność osoby zgłaszającej się do udziału w akcji lub osób, które wyraziły zgodę na jej oddanie). W ramach akcji nie są zbierane odpady tekstylne, odzieżowe lub obuwnicze. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ubrań niespełniających według niego ustalonych kryteriów. Od odmowy przyjęcia Ubrań nie przysługuje odwołanie.
4. BIGGERem jest potwierdzenie oddania Ubrań o określonej wadze uprawniające do otrzymania zniżki na zakupy w sklepie BIGA, w którym oddano Ubrania.

§3

1. Uczestnik chcący wziąć udział w akcji recyklingowej BIGGER może przynieść do wybranego sklepu sieci BIGA Ubrania. Ubrania mogą być oddane w siedzibie Organizatora przy ul. Domagały 19 w Krakowie lub przy ul. Pszczyńskiej 140 w Warszowicach. Ubrania podlegają kontroli jakości, a następnie są ważone przez pracownika sklepu BIGA. Za każdy kilogram przyjętych Ubrań Uczestnik otrzyma BIGGER o wartości 1 zł. Organizator przyjmuje, że niepełne kilogramy Ubrań, które stanowią wagę powyżej 0,5 kg zaokrągla się w górę do pełnego kilograma, zaś poniżej 0,5 kg zaokrągla się w dół.
2. BIGGER można wykorzystać na kolejne zakupy w sklepie BIGA, w którym oddano Ubrania. BIGGER można wykorzystać do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wystawiony (np. jeżeli BIGGER został wystawiony 10 stycznia to jest ważny do 28 lutego). Ważne BIGGERy uzyskane w ramach akcji recyklingowej łączą się przy zakupach w tym samym sklepie BIGA, w którym zostały wystawione. BIGGERY wystawione w siedzibie Organizatora w Krakowie oraz w Warszowicach można wykorzystać we wskazanym przez właściciela sklepie.
3. Niewykorzystanie BIGGER’a w terminie określonym w ust. 2 powyżej powoduje, że traci on ważność, a jego kwota przekazana zostanie na cele charytatywne (organizacja „Razem z Czwórką”).

§4

Regulamin akcji recyklingowej jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl przez cały okres trwania oraz w siedzibie Organizatora.
Regulamin może być zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy waga np. 1,2kg będzie zaokrąglana do 2 zł?
Jeżeli waga całkowita przyniesionej odzieży wynosi np. 1,2 kg to jest ona zaokrąglana do 1zł. Aby kwota wynosiła 2 zł, odzież musi warzyć przynajmniej 1,5 kg.

Co się dzieje z niewykorzystanymi Biggerami?
Kwota za niewykorzystane biggery trafia do wybranej przez nas fundacji charytatywnej

Czy to akcja czasowa?
Bigger obowiązuje do odwołania, w tym momencie nie mamy planów rezygnacji z tej akcji.

Co się dzieje z ubraniami oddawanymi przez klientów?
Odzież przechodzi proces sortowania, po czym zostaje wyeksportowana na inne rynki, natomiast na sklepy Biga może ona wrócić maksymalnie w 5%

Czy można oddać również buty?
Tak, w akcji bierze udział również obuwie.

Przez jaki czas mogę wykorzystać Biggera?
Biggera można wykorzystać do końca następnego miesiąca po oddaniu odzieży ( np. oddajesz odzież 7 września – Biggera możesz wykorzystać do końca października).

Czy oddawane ubrania muszą być specjalnie zapakowane?
Nie, najważniejsze aby ubrania spełniały wymogi przekazane w regulaminie. Nie przyjmujemy opakowań dostarczonych przez Klientów.

Czy jak oddam odzież w jednym sklepie to mogę wykorzystać Biggera w innym?
Biggera można wykorzystać wyłącznie w sklepie, w którym przekazuje się odzież.

Jaka jest minimalna waga przekazywanej odzieży?
Minimalna waga wynosi 1 kg.