Regulamin KONKURSU #DzienMamyzBiga

1. Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

2. Konkurs trwa od dnia 17 maja 2021 r. do 23 maja 2021 r. do godziny 23:59.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie, dostępnym w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.bigastyl.pl.

3. Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być:

a) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) osoba posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

c) osoba, która polubi fanpage https://www.facebook.com/bigastyli

d) osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/bigastyl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl

Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. / Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm./.

d) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem konkursu,

e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko lub nick ) wraz ze Zgłoszeniem konkursowym na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl oraz na profilu na Facebook’u.

4. Zasady konkursu #DzienMamyzBiga

– Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego komentarza opisującego mamę/dziecko.

Uczestnik ma za zadanie:

Zamieścić pod danym postem opisu swojej mamy lub dziecka, a także zaobserwować profil Facebook’u – https://www.facebook.com/bigastyl, polubić post konkursowy oraz udostępnienić post konkursowy na swojej tablicy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Spośród umieszczonych komentarzy pod postem konkursowym Komisja Konkursowa wybierze jednego Zwycięzcę, który otrzyma nagrodę w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej, a także foto albumu.

Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

Ogłoszenie wyników nastąpi 26 maja 2021 r. na profilu https://www.facebook.com/bigastyl.

5. Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia

1.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków .

2.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

3.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

4.Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku]  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl.

Zleceniodawca jest posiadaczem strony internetowej www.bigastyl.com na której umieści zdjęcia/film zawierający wizerunek osoby wskazanej w postanowieniu

Zleceniobiorca wyraża nieograniczoną czasowo zgodę do wykorzystania w rozpowszechnienia jego wizerunku przez zleceniodawcę na zdjęciach/filmie umieszczonym na:

 • stronie internetowej www.bigastyl
 • na portalach społecznościowych ( Instagram, Facebook, Twitter) w celach reklamowych i promocyjnych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, polubień profilu, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 •  Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomości o terminie planowanej sesji zdjęciowej
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres konkurs@bigastyl.pl.
 2. Zasady postępowania reklamacyjnego
 3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora tj. Stalesia sp. z o.o. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 5. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Wyniki rozpatrzenia reklamacji Komisja Konkursowa zapisuje w formie protokołu.
 7. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne.
 8. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
 9. Postanowienia końcowe
 10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 11. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.