REGULAMIN KONKURSU „Zaopiekuj się mną! Jak dbamy o naszą Planetę?”

 

 1. Organizacja konkursu
 2. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 5. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs trwa od dnia 18 marca 2021 r. do 16 maja 2021 r. do godziny 23.59.
 8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie, dostępnym w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.bigastyl.pl.
 9. Uczestnicy konkursu
 10. Uczestnikiem konkursu może być:
 11. a) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 12. b) osoba posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 13. c) osoba, która polubi fanpage lub posiada status fana https://www.facebook.com/bigastyl i udostępni post konkursowy
 14. d) osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms
 15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/bigastyl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 16. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage'a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl
 17. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
 18. a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,
 19. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 20. b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 21. c) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. / Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm./.
 22. d) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem konkursu,
 23. e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko lub nick ) wraz ze Zgłoszeniem konkursowym na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl oraz na profilu na Facebook’u.

Zasady konkursu Zaopiekuj się mną! Jak dbamy o naszą Planetę?

Technika dowolna.

W pracach wykorzystywane – artykuły pochodzące wyłącznie z recyklingu, materiały, tworzywa, które są ponownie wykorzystywane.

Przykładowe formy: makiety przestrzenne, prace rysunkowe, kolaże.

 1. Kategorie wiekowe

- przedszkolna: 4-6 lat

- wczesnoszkolna: 1-3 klasy szkoły podstawowej

- szkolna: 4-6 klasy szkoły podstawowej

W każdej kategorii wyłonionych zostanie 4 zwycięzców

 1. Termin konkurs: 18.03.2021 – 16.05.2021

Ogłoszenie wyników: 18.05.2020

Wręczenie nagród – 1.06.2021 - 5.06.2021

 1. Zgłoszenie - Prace przynoszone do sklepów BIGA opisane:

- imię i nazwisko dziecka + imię i nazwisko rodzica/opiekuna i dane kontaktowe telefon.

Zgłoszenie może być także w formie emailowej na klubklienta@bigastyl.pl – zdjęcie pracy, kategoria wiekowa, lokalizacja sklepu, w którym znajduje się praca, dane kontaktowe rodzica

Dodatkowo podpisana zgoda na przeniesienie praw autorskich do dzieła.

 1. Zwycięzcy: 

Kategoria 1: I, II i III miejsce

Kategoria 2: I, II i III miejsce

Kategoria 3: I, II i III miejsce 

 1. Ze zgłoszonych wpisów Komisja Konkursowa wybierze trzech Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody, którymi będą zabawki pluszowe.
 2. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 4. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 maja 2021 r. na profilu https://www.facebook.com/bigastyl.
 5. Organizator wyśle nagrodę w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora adresu Uczestnika wraz z wypełnionymi oświadczeniami o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, na adres wskazany przez Zwycięzcę (adres wysyłki), ww. termin 7 dniu roboczych zaczyna biec od dnia ogłoszenia wyników  niniejszego konkursu przez Organizatora. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę konkursu adresu wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi konkursu.
 6. Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia
 7. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków .
 8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

4.Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku]  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage'a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, polubień profilu, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres konkurs@bigastyl.pl.
 3. Zasady postępowania reklamacyjnego
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora tj. Stalesia sp. z o.o. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 6. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Wyniki rozpatrzenia reklamacji Komisja Konkursowa zapisuje w formie protokołu.
 8. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne.
 9. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
 10. Postanowienia końcowe
 11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 12. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie sklepu BIGA!”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

 1. Organizacja Akcji Promocyjnej
  1. Organizatorem Akcji jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
  2. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
 2. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
  1. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Gorlicach, ul. Stróżowska 7.
  2. Kupony będą zbierane w dniach od 17 kwietnia 2021 do 16 maja 2021 roku włącznie.

III. Zasady Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie Biga w Gorlicach, ul. Stróżowska 7 w dniach 17 kwietnia 2021 do 16 maja 2021. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
4. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
f) wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w informacjach dokumentujących realizację nagrody głównej na fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
7. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej zostaną wybrane w dniu 16 maja 2021 r. w sklepie BIGA w Gorlicach. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną mają obowiązek ją odebrać w terminie 5. dni roboczych od dnia jej wygrania.
8. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

 1. Nagroda
  1. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną udział w stylizowanej sesji zdjęciowej z wykorzystaniem odzieży ze sklepu Biga. Sesja zdjęciowa zostanie zrealizowana przez fotografa wybranego przez Organizatora. Zwycięzca otrzyma voucher uprawniający do realizacji nagrody oraz odzież o wartości 200 zł z dostępnego asortymentu w sklepie BIGA Gorlice. Odbiór odzieży nastąpi po realizacji sesji zdjęciowej.
  2. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody i innych kosztów
  3. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
  4. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
  5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
  6. Odbiór nagrody będzie w sklepie Biga w Gorlicach, ul. Stróżowska 7.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
  2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
  i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
  3. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.
  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
  5. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
  6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
  8. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.

 

Regulamin Konkurs #DzienMamyzBiga

1. Organizacja konkursu

1. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl

5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Konkurs trwa od dnia 17 maja 2021 r. do 23 maja 2021 r. do godziny 23:59.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie, dostępnym w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.bigastyl.pl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być:

a) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

b) osoba posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

c) osoba, która polubi fanpage https://www.facebook.com/bigastyli

d) osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/bigastyl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage'a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl

Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,

b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

b)  jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c)  wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. / Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm./.

d)  wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem konkursu,

e)  wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko lub nick ) wraz ze Zgłoszeniem konkursowym na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl oraz na profilu na Facebook’u.

4. Zasady konkursu #DzienMamyzBiga

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego komentarza opisującego mamę/dziecko.

Uczestnik ma za zadanie:

a) zamieścić pod danym postem opis swojej mamy lub dziecka,

b) zaobserwować profil Facebook’u - https://www.facebook.com/bigastyl,

c) polubić post konkursowy

d) udostępnić post konkursowy na swojej tablicy.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Spośród umieszczonych komentarzy pod postem konkursowym Komisja Konkursowa wybierze jednego Zwycięzcę, który otrzyma nagrodę w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej, a także foto albumu.

Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 maja 2021 r. na profilu https://www.facebook.com/bigastyl.

Organizator wyśle nagrodę w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora adresu Uczestnika wraz z wypełnionymi oświadczeniami o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, na adres wskazany przez Zwycięzcę (adres wysyłki), ww. termin 7 dniu roboczych zaczyna biec od dnia ogłoszenia wyników  niniejszego konkursu przez Organizatora. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę konkursu adresu wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi konkursu.

6. Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków .

2.Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.

3.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

4. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku]  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage'a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, polubień profilu, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres konkurs@bigastyl.pl.

7. Zasady postępowania reklamacyjnego

a) Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora tj. Stalesia sp. z o.o. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.

b) Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

c) Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

d) Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Wyniki rozpatrzenia reklamacji Komisja Konkursowa zapisuje w formie protokołu.

e) Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne.

f) Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.

Postanowienia końcowe

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Regulamin Konkursu „Czas na BIGĘ!” - edycja na rok 2021, zwanego dalej

„Konkursem”

 • 1 Informacje ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej zwany: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Czas na BIGĘ!” edycja na rok 2021.
 3. Celem Konkursu jest zebranie zgłoszeń od osób pełnoletnich, które umieszczą na swoim Facebooku i Instagramie zdjęcia minimum 1 stylizacji przygotowanej z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA, opisując zdjęcie #bigastyl #czasnabigę!.
 4. Nagroda w Konkursie zostanie ogłoszona po ustaleniu oczekiwań Uczestników.
 5. Komisja konkursowa w trzyosobowym składzie w miesiącach luty - lipiec 2021 r. wybierze dwóch laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w miesiącu poprzedzającym wyjazd. Jury będzie brało pod uwagę: walory estetyczne zdjęć, dobór stylizacji oraz oryginalne ujęcie tematu konkursu. Komisja konkursowa zachowuje w wyborze liczby zwycięzców miesięcznie ze względu na możliwość niespełnienia wymogów przez Uczestników.
 6. Organizator planuje wydanie kalendarza na rok 2022, w którym głównym tematem będą walory związane z zakupem odzieży w sklepach BIGA w nawiązaniu do trendu Eco Fashion. „Twarzami” 12 miesięcy będą laureaci konkursu.
 7. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia: 12.02.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.
 8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 2 Warunki udziału w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wizerunek widnieje na zdjęciu prezentującym stylizację z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA. Jednocześnie przez chęć udziału w konkursie rozumie się również chęć udziału w dokumentacji zdjęciowej w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z organizacją Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
 4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie polega na:
 5. a) umieszczeniu na swoim Instagramie i Facebooku zdjęcia stylizacji przygotowanych z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA, opisując zdjęcie #bigastyl #czasnabigę!.
 6. b) promowaniu marki BIGA na swoich kanałach social media
 7. c) dostarczeniu na adres klubklienta@bigastyl.pl wybranych przez Organizatora zdjęć w wysokiej rozdzielczości
 8. b) przesłaniu danych kontaktowych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miejsce zamieszkania na adres klubklienta@bigastyl.pl.
 9. Przy jednym zgłoszeniu można załączyć nie więcej niż trzy zdjęcia konkursowe.
 10. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
 11. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnik przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych utworów przysługujących ich autorowi w zakresie niezbędnym na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz jego promocji.

Przekazanie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie, utrwalanie dowolną techniką, zachowanie w pamięci komputera, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć dowolną techniką i w dowolnej ilości przez Organizatora na stronach serwisów internetowych należących do Organizatora (w tym www.bigastyl.pl), również dla celów marketingowych na potrzeby prowadzonej działalności przez Organizatora. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do przesłanych prac na ich wykorzystanie zgodnie z powyższymi założeniami bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

  • 3 Zasady przeprowadzania Konkursu
  1. Zgłaszanie kandydatur
  2. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 12.02.2021 r. do 31.08.2021 r. do godz. 23:59:59. 2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną przez umieszczenie na swoim Instagramie i Facebooku zdjęć 3 stylizacji przygotowanych z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA, opisując zdjęcie #bigastyl #czasnabigę! oraz wysłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciami na adres e-mailowy: klubklienta@bigastyl.pl.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać:
  4. a) 3 zdjęcia przedstawiające stylizacje z odzieży i ubrań zakupionych w sklepie BIGA
  5. b) dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania
  6. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny mieć format TIFF, JPG, RAW orientacja pozioma lub pionowa, rozdzielczość 300 dpi, bez danych autora na zdjęciu i bez wyraźnej ingerencji graficznej – dopuszczalna korekcja polepszająca jakość zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów,
  8. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.
   • 4 Ogłoszenie wyników Konkursu
   1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w każdym miesiącu do 15 dnia każdego następnego miesiąca
    • 5 Nagrody w Konkursie
    1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
    2. Nagroda w Konkursie zostanie ogłoszona po ustaleniu oczekiwań Uczestników.
    3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. Nie ma możliwości przekazania nagrody innej osobie.
    4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
    5. Jeżeli laureat rezygnuje z odbioru nagrody i wyjazdu to powinien to zrobić niezwłocznie po ogłoszeniu jego zwycięstwa.
    6. Każdy laureat ma obowiązek przekazać Organizatorowi przynajmniej 3 zdjęcia dokumentujące jego pobyt w mieście, do którego udał się w ramach tego Konkursu. Zdjęcia powinny być wykonane w charakterystycznych miejscach dla danego miasta i przedstawiać jego osobę w tym miejscu w modowej stylizacji. Pliki powinny być przesłane w formacie TIFF, JPG, RAW orientacja pozioma lub pionowa, rozdzielczość 300 dpi.
    • § 6 Reklamacje
     1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Stalesia, ul. Domagały 19, 30-741 Kraków z dopiskiem „Reklamacja – konkurs. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
     2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
     3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343. Podane przez zgłaszających się uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623  o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: inspektorochronydanych@stalesia.com.

 1. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Czas na BIGĘ!” (dalej jako Konkursem), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie (Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
 2. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
 3. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą: a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
 4. b) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
 7. a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
 8. b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego
 9. c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
 10. d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody
 11. e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: inspektorochronydanych@stalesia.com.
 12. b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Stalesia, ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
 13. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie w zgłoszeniu konkursowym.
 15. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: a) imię i nazwisko b) miejsce zamieszkania c) kontaktowy numer telefonu d) adres e-mail e) adres zamieszkania (w przypadku wysyłania nagrody pocztą lub kurierem)