Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie sklepu BIGA PSZÓW!”
Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

 1. Organizacja Akcji Promocyjnej
  1. Organizatorem Akcji jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
  2. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
 2. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
  1. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Pszowie, ul. Traugutta11.
  2. Kupony będą zbierane w dniach od 2 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 roku włącznie.

III. Zasady Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie Biga w Pszowie, ul. Traugutta 11 w dniach od 2 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
4. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
f) wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w informacjach dokumentujących realizację nagrody głównej na fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
7. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej zostaną wybrane w dniu 2 stycznia 2021 r. w sklepie BIGA w Pszowie. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną mają obowiązek ją odebrać w terminie 5. dni roboczych od dnia jej wygrania.
8. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

 1. Nagroda
  1. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną udział w stylizowanej sesji zdjęciowej z wykorzystaniem odzieży ze sklepu Biga. Sesja zdjęciowa zostanie zrealizowana przez fotografa wybranego przez Organizatora. Zwycięzca otrzyma voucher uprawniający do realizacji nagrody oraz odzież o wartości 200 zł z dostępnego asortymentu w sklepie BIGA Pszów. Odbiór odzieży nastąpi po realizacji sesji zdjęciowej.
  2. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody i innych kosztów
  3. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
  4. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
  5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
  6. Odbiór nagrody będzie w sklepie Biga w Pszowie, ul. Traugutta11.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
  2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
  i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
  3. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.
  Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl
  4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
  5. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
  6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
  7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
  8. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.

 

Regulamin akcji promocyjnej „Swetrzaki”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej Biga
1. Regulamin niniejszy określa zasady promocji „Swetrzaki” organizowanej przez Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zwanym dalej Organizatorem wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem

2. Zasady promocji i terminy zakupu swetrów i otrzymania zakładki:
a) kup 5 swetrów z wyceny, a zakładkę z limitowanej kolekcji Biga otrzymasz w prezencie,
b) zakup 5 swetrów w ramach akcji może nastąpić podczas jednorazowych zakupów lub podczas kilkukrotnych zakupów. Podstawą otrzymania zakładki jest okazanie paragonów, na których widnieje zakup w sumie 5 swetrów. Po okazaniu sprzedawca ma prawo zaznaczyć na paragonie/paragonach „zrealizowano”,
c) akcji podlegają wszystkie swetry z wyceny z dostępnego asortymentu sklepu,
d) zakup swetrów w celu otrzymania zakładki musi nastąpić w terminie 09.11-2020-31.12.2020 lub do wyczerpania się zakładek z kolekcji dostępnej w sklepie Biga.

3. Zasady otrzymania rabatu:
a) zrób zdjęcie ze swoim kupionym swetrem, opublikuj na swoim koncie na Instagramie i oznacz #swetrzakibiga oraz sklep Biga, w którym chcesz odebrać rabat -20% na zakupy z wybranego asortymentu sklepu Biga,
b) termin, w którym należy opublikować zdjęcie z oznaczeniami, o których mowa w pkt. 3a to: 09.11.2020 – 31.12.2020,
c) termin, w którym można odebrać rabat -20% na zakupy to: 09.11.2020 – 09.01.2021,
d) w celu otrzymania rabatu należy wysłać wiadomość przez Instagram lub Facebook do kont społecznościowych Bigastyl i poinformować Organizatora o chęci odebrania rabatu. Organizator ma czas do 24 godziny (w dniach roboczych) od momentu wysłania wiadomości, aby podać unikatowy KOD, który jest podstawą do otrzymania rabatu. Organizator wyśle kod w wiadomości zwrotnej,
e) zakupy z rabatem -20% dotyczą asortymentu: odzież damska, odzież męska, obuwie oraz akcesoria, tekstylia (czapki, szaliki, apaszki i rękawiczki) z wyłączeniem towaru wystawkowego.
f) chęć dokonania zakupu z rabatem należy zgłosić w kasie przed dokonaniem płatności,
g) bez podania prawidłowego kodu nie ma możliwości otrzymania rabatu na zakupy w sklepie Organizatora,
h) jedna osoba może posługiwać się tylko jednym kontem społecznościowym,
i) jedna osoba może skorzystać z rabatu -20% jeden raz na 2 tygodnie w okresie, o którym mowa pkt. 3c.

4. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
5. Skorzystanie z akcji promocyjnej oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
6. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. Spory związane z akcją promocyjną będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
9. Organizator zastrzega sobie prawa wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.bigastyl.pl.
10. Regulamin promocji dostępny jest u kierownika sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
11. Do wszelkich spraw związanych z promocją i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie sklepu BIGA!”
Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

I. Organizacja Akcji Promocyjnej
1. Organizatorem Akcji jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
2. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

II. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
1. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Wadowicach, ul. Zatorska 30.
2. Kupony będą zbierane w dniach od 21 października 2020 do 21 listopada 2020 roku włącznie.

III. Zasady Akcji
1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie Biga w Wadowicach, ul. Zatorska 30 w dniach od 21 października 2020 do 21 listopada 2020. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
4. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
f) wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w informacjach dokumentujących realizację nagrody głównej na fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
7. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej zostaną wybrane w dniu 23 listopada 2020 r. w sklepie BIGA w Wadowicach. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną mają obowiązek ją odebrać w terminie 5. dni roboczych od dnia jej wygrania.
8. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

IV. Nagroda
1. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną udział w stylizowanej sesji zdjęciowej z wykorzystaniem odzieży ze sklepu Biga. Sesja zdjęciowa zostanie zrealizowana przez fotografa wybranego przez Organizatora. Zwycięzca otrzyma voucher uprawniający do realizacji nagrody oraz odzież o wartości 200 zł z dostępnego asortymentu w sklepie BIGA Wadowice. Odbiór odzieży nastąpi po realizacji sesji zdjęciowej.
2. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody i innych kosztów
3. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
4. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
5. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
6. Odbiór nagrody będzie w sklepie Biga w Wadowicach, ul. Zatorska 30.

V. Postanowienia końcowe
1. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
3. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
5. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
8. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.

 

Regulamin akcji promocyjnej „Prezent na dobry start”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA (sklep Biga Pszów)
1. Regulamin niniejszy określa zasady promocji „Prezent na dobry start” organizowanej przez Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zwanym dalej Organizatorem.
2. Zasady promocji i terminy:
a) promocja obowiązuje w sklepie BIGA w Pszowie ul. Traugutta 12 w terminie 02.12.–02.01.2021 lub do wyczerpania asortymentu objętego akcją promocyjną,
b) promocja obowiązuje w sklepie BIGA w Wadowicach ul. Zatorska 30 w terminie 21.10.-21.11.2020 lub do wyczerpania asortymentu objętego akcją promocyjną
c) za każde wydane min. 20 zł, klient dodatkowo ma możliwość odebrania prezentu w postaci: czapki lub szalika lub swetra
d) prezent, o którym mowa w punkcie 2c przysługuje tylko wtedy, gdy klient okaże przy kasie ulotkę informującą o akcji promocyjnej z wyszczególnionym asortymentem rozprowadzoną przez Organizatora.
3. Chęć odebrania prezentu należy zgłosić w kasie przed dokonaniem płatności.
4. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami.
5. Uczestnik będzie miał wskazany asortyment, który podlega akcji. Tylko z tego wybranego asortymentu może wybrać dla siebie prezent, po spełnieniu wszystkich warunków z punktu 2.
6. Skorzystanie z akcji promocyjnej oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
7. Udział w akcji promocyjnej jest dobrowolny.
8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
9. Spory związane z akcją promocyjną będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10. Organizator zastrzega sobie prawa wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.bigastyl.pl.
11. Regulamin promocji dostępny jest u kierownika sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
12. Do wszelkich spraw związanych z promocją i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.