Regulaminy

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie sklepu BIGA !”

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie sklepu BIGA !”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

 

 1. Organizacja Akcji Promocyjnej
 2. Organizatorem Akcji jest Rose Bees Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000684150 o numerze identyfikacji podatkowej NIP wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
 3. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

 

 1. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
 2. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Krzeszowice, ul. T. Kościuszki 54.
 3. Kupony będą zbierane w dniach od 4 października 2023 do 3 listopada 2023 roku włącznie.

 

III. Zasady Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
 2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie Biga w Krzeszowice, ul. T. Kościuszki 54 w dniach od 4 października 2023 do 3 listopada 2023 roku włącznie. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
 3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
 4. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
 5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
 6. a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
 7. b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
 9. d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
 10. e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
 11. f) wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w informacjach dokumentujących realizację nagrody głównej na fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
 13. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej zostaną wybrane w dniu 3 października 2023 r. w sklepie BIGA w Pyskowicach. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną mają obowiązek ją odebrać w terminie 5. dni roboczych od dnia jej wygrania.
 14. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

 

 1. Nagroda
 2. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną robot sprzątający.
 3. W Akcji Promocyjnej przewidziano także nagrody dodatkowe: bony zakupowe do wykorzystania w sklepie BIGA Krzeszowice: 3 bony o wartości 100zł oraz 5 bonów o wartości 50zł.
 4. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody i innych kosztów
 5. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
 6. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
 7. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Odbiór nagrody będzie w sklepie Biga w Krzeszowice, ul. T. Kościuszki 54.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
  i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
 4. Administratorem danych osobowych jest Rose Bees Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
 2. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
  6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 4. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie sklepu BIGA !”

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie sklepu BIGA !”

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

 

 1. Organizacja Akcji Promocyjnej
 2. Organizatorem Akcji jest Rose Bees Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000684150 o numerze identyfikacji podatkowej NIP wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
 3. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

 

 1. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
 2. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Trzebinia, ul. T. Kościuszki 43a.
 3. Kupony będą zbierane w dniach od 13 września 2023 do 31 października 2023 roku włącznie.

 

III. Zasady Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
 2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie Biga w Trzebinia, ul. T. Kościuszki 43a w dniach od 13 września 2023 do 31 października 2023 roku włącznie. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
 3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
 4. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
 5. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
 6. a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
 7. b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
 9. d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
 10. e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
 11. f) wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w informacjach dokumentujących realizację nagrody głównej na fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
 13. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej zostaną wybrane w dniu 3 października 2023 r. w sklepie BIGA w Pyskowicach. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną mają obowiązek ją odebrać w terminie 5. dni roboczych od dnia jej wygrania.
 14. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

 

 1. Nagroda
 2. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną robot sprzątający.
 3. W Akcji Promocyjnej przewidziano także nagrody dodatkowe: bony zakupowe do wykorzystania w sklepie BIGA Trzebinia: 3 bony o wartości 100zł oraz 5 bonów o wartości 50zł.
 4. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody i innych kosztów
 5. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
 6. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
 7. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Odbiór nagrody będzie w sklepie Biga w Trzebinia, ul. T. Kościuszki 43a.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
  i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
 4. Administratorem danych osobowych jest Rose Bees Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów - ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
 2. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
  6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 4. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.
 • Udostępnij