„Czas na BIGĘ!

Regulamin Konkursu „Czas na BIGĘ!” – edycja na rok 2020, zwanego dalej „Konkursem”

1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej zwany: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Czas na BIGĘ!” edycja na rok 2020.
 3. Celem Konkursu jest zebranie zgłoszeń od osób pełnoletnich, które umieszczą na swoim Facebooku i Instagramie zdjęcia minimum 1 stylizacji przygotowanej z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA, opisując zdjęcie #bigastyl #czasnabigę!.
 4. Nagrodą w Konkursu jest zorganizowany weekendowy wyjazd do jednej z europejskich stolic lub nagroda niespodzianka (dla zwycięzców, którzy ze względu na pandemię rezygnują z wyjazdu zagranicznego). Organizator pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowanie w wybranym przez siebie mieście i hotel oraz pokrywa koszty związane z nagrodą niespodzianką. Termin wyjazdu jest narzucony przez Organizatora. Wyjazdy odbywać się będą w roku 2020.
 5. Komisja konkursowa w trzyosobowym składzie w miesiącach luty – lipiec 2020 r. wybierze dwóch laureatów ze zgłoszeń nadesłanych w miesiącu poprzedzającym wyjazd. Jury będzie brało pod uwagę: walory estetyczne zdjęć, dobór stylizacji oraz oryginalne ujęcie tematu konkursu. Komisja konkursowa zachowuje w wyborze liczby zwycięzców miesięcznie ze względu na możliwość niespełnienia wymogów przez Uczestników.
 6. Organizator planuje wydanie kalendarza na rok 2021, w którym głównym tematem będą walory związane z zakupem odzieży w sklepach BIGA w nawiązaniu do trendu Eco Fashion. „Twarzami” 12 miesięcy będą laureaci konkursu.
 7. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia: 12.02.2020 r. do dnia 15.08.2020 r.
 8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Warunki udziału w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wizerunek widnieje na zdjęciu prezentującym stylizację z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA. Jednocześnie przez chęć udziału w konkursie rozumie się również chęć udziału w dokumentacji zdjęciowej w terminie i miejscu ustalonym przez Organizatora.
 2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z organizacją Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
 4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie polega na:
 5. a) umieszczeniu na swoim Instagramie i Facebooku zdjęcia stylizacji przygotowanych z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA, opisując zdjęcie #bigastyl #czasnabigę!.
 6. b) przesłaniu danych kontaktowych: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, miejsce zamieszkania na adres klubklienta@bigastyl.pl.
 7. Przy jednym zgłoszeniu można załączyć nie więcej niż trzy zdjęcia konkursowe.
 8. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
 9. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnik przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych utworów przysługujących ich autorowi w zakresie niezbędnym na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz jego promocji.

Przekazanie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie, utrwalanie dowolną techniką, zachowanie w pamięci komputera, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć dowolną techniką i w dowolnej ilości przez Organizatora na stronach serwisów internetowych należących do Organizatora (w tym www.bigastyl.pl), również dla celów marketingowych na potrzeby prowadzonej działalności przez Organizatora. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do przesłanych prac na ich wykorzystanie zgodnie z powyższymi założeniami bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu

 1. Zgłaszanie kandydatur
 2. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 12.02.2020 r. do 15.08.2020 r. do godz. 23:59:59. 2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną przez umieszczenie na swoim Instagramie i Facebooku zdjęć 1 stylizacji przygotowanych z odzieży i dodatków zakupionych w sklepach BIGA, opisując zdjęcie #bigastyl #czasnabigę! oraz wysłanie zgłoszenia wraz ze zdjęciami na adres e-mailowy: klubklienta@bigastyl.pl.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 4. a) 3 zdjęcia przedstawiające stylizacje z odzieży i ubrań zakupionych w sklepie BIGA
 5. b) dane kontaktowe: imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce zamieszkania
 6. Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny mieć format TIFF, JPG, RAW orientacja pozioma lub pionowa, rozdzielczość 300 dpi, bez danych autora na zdjęciu i bez wyraźnej ingerencji graficznej – dopuszczalna korekcja polepszająca jakość zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów,
 8. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.
 9. Wybór laureatów
 10. Komisja konkursowa dokona wyboru 12 laureatów ze zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.
 11. Obrady Komisji konkursowej odbędą się w terminie do 10 dnia miesiąca następnego, z wyłączeniem jawności.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w każdym miesiącu do 15 każdego miesiąca

5. Nagrody w Konkursie

 1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie jest:
 3. a) wyjazd do jednej z 12 stolic europejskich wraz z zakwaterowaniem w terminie narzuconym przez Organizatora,
 4. b) możliwość udziału w sesji zdjęciowej dla laureatów w terminie i miejscu narzuconym przez Organizatora,
 5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. Nie ma możliwości przekazania nagrody innej osobie.
 6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).
 7. Jeżeli laureat rezygnuje z odbioru nagrody i wyjazdu to powinien to zrobić niezwłocznie po ogłoszeniu jego zwycięstwa.
 8. Każdy laureat ma obowiązek przekazać Organizatorowi przynajmniej 3 zdjęcia dokumentujące jego pobyt w mieście, do którego udał się w ramach tego Konkursu. Zdjęcia powinny być wykonane w charakterystycznych miejscach dla danego miasta i przedstawiać jego osobę w tym miejscu w modowej stylizacji. Pliki powinny być przesłane w formacie TIFF, JPG, RAW orientacja pozioma lub pionowa, rozdzielczość 300 dpi.

6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Stalesia, ul. Domagały 19, 30-741 Kraków z dopiskiem „Reklamacja – konkurs. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
 • 7 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343. Podane przez zgłaszających się uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623  o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: inspektorochronydanych@stalesia.com.

 1. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Czas na BIGĘ!” (dalej jako Konkursem), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie (Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
 2. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
 3. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą: a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
 4. b) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to:
 7. a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
 8. b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego
 9. c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
 10. d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody
 11. e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: inspektorochronydanych@stalesia.com.
 12. b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Stalesia, ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
 13. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie w zgłoszeniu konkursowym.
 15. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: a) imię i nazwisko b) miejsce zamieszkania c) kontaktowy numer telefonu d) adres e-mail e) adres zamieszkania (w przypadku wysyłania nagrody pocztą lub kurierem)