REGULAMIN KONKURSU „Zaginiony Renifer Św. Mikołaja”

 1. Organizacja konkursu
 2. Organizatorem konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 5. Akcja konkursowa organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl
 6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 7. Konkurs trwa od dnia 29 listopada 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. do godziny 23.59.
 8. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie, dostępnym w czasie trwania niniejszego konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.bigastyl.pl.
 9. Uczestnicy konkursu
 10. Uczestnikiem konkursu może być:
 11. a) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem najbliższej rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora, przez które rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 12. b) osoba posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 13. c) osoba, która polubi fanpage lub posiada status fana https://www.facebook.com/bigastyl i udostępni post konkursowy
 14. d) osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms
 15. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/bigastyl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
 16. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl
 17. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
 18. a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,
 19. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
 20. b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 21. c) wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. / Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm./.
 22. d) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem konkursu,
 23. e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko lub nick ) wraz ze Zgłoszeniem konkursowym na stronie internetowej Organizatora www.bigastyl.pl oraz na profilu na Facebook’u.

III. Zasady konkursu:

 1. Zgłoszenie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu imienia zaginionego renifera św. Mikołaja.
 2. Ze zgłoszonych wpisów Komisja Konkursowa wybierze trzech Zwycięzców, którzy otrzymają nagrody:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ – Voucher o wartości 800zł do wykorzystania w dowolnie wybranym przez siebie terminie w Hotelu Bania w Białka Tatrzańska obejmujący: romantyczną kolację z butelką wina, nocleg dla dwóch osób, śniadanie oraz nielimitowany dostęp do strefy saun i basenu.

Oraz wybierzemy dwie osoby, które otrzymają bon podarunkowy na zakupy w naszych sklepach o wartości:

II miejsce 200zł

III miejsce 100zł

 1. Zwycięzca Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 2. Organizator zastrzega, iż nie ma możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 6 grudnia 2019 r. na profilu https://www.facebook.com/bigastyl.
 4. Organizator wyśle nagrodę w ciągu 7 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora adresu Uczestnika wraz z wypełnionymi oświadczeniami o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, na adres wskazany przez Zwycięzcę (adres wysyłki), ww. termin 7 dniu roboczych zaczyna biec od dnia ogłoszenia wyników  niniejszego konkursu przez Organizatora. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę konkursu adresu wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników, Organizator ma prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi konkursu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych i inne postanowienia
 6. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursu jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków .
 7. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wyboru Zwycięzców i wydania nagród oraz weryfikowania prawdziwości danych.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.

4.Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku]  na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia konkursowego w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, polubień profilu, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu konkursu, Regulaminu Facebooka, Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres konkurs@bigastyl.pl.
 3. Zasady postępowania reklamacyjnego
 4. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora tj. Stalesia sp. z o.o. ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją doręczyć wszelkie dokumenty oraz przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
 5. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 6. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Wyniki rozpatrzenia reklamacji Komisja Konkursowa zapisuje w formie protokołu.
 8. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje prowadzone postępowanie reklamacyjne.
 9. Uczestnik Konkursu, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
 10. Postanowienia końcowe
 11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl przez cały okres trwania Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
 12. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem konkursu, stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

 

Regulamin Akcji Promocyjnej – „Otwarcie nowego sklepu BIGA !” CHRZANÓW

Regulamin Akcji dla klientów sieci handlowej BIGA.

 

 1. Organizacja Akcji Promocyjnej
 2. Organizatorem Akcji jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. M. Domagały 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780.000,00 zł wraz z partnerami handlowymi prowadzącymi sklepy pod marką BIGA zwanymi dalej Organizatorem.
 3. Wzięcie udziału w akcji (wypełnienie kuponu i wrzucenie go do oznaczonej urny) oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.

 

 1. Miejsce i czas trwania Akcji Promocyjnej
 2. Akcja jest przeprowadzana w sklepie Biga w Chrzanowie, ul. Garncarska 2.
 3. Kupony będą zbierane w dniach od 13 listopada2019 roku do 12 grudnia 2019 roku włącznie.

 

III. Zasady Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca pracownikiem ani współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora.
 2. Aby wziąć udział w Akcji należy zrobić zakupy w sklepie Biga w Chrzanowie, ul. Garncarska 2 w dniach od 13 listopada 2019 roku do 12 grudnia 2019 roku włącznie. Za każde jednorazowe zakupy klientowi przysługuje 1 kupon. Następnie dokładnie wypełniony kupon z odpowiedzią na pytanie konkursowe znajdujące się na kuponie, należy wrzucić do oznaczonej urny w sklepie. Każdy kupon musi mieć wpisany numer paragonu, będący dowodem zakupu oraz powinien być podpisany.
 3. Organizator wybierze Uczestnika, który udzieli najbardziej kreatywnej i ciekawej odpowiedzi na pytanie, do którego zostanie wykonany telefon z dodatkowym pytaniem konkursowym. Uczestnik, który odbierze telefon oraz udzieli właściwej odpowiedzi na pytanie, zostaje zwycięzcą nagrody głównej. Organizator wykona łącznie 3 telefony do laureata w dniu wyboru laureata, a w przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem w tym dniu, zostaną wykonane ponownie 3 telefony w dniu następnym do godziny 11.00. W przypadku niemożności skontaktowania się z laureatem (nie odbierania łącznie 3 telefonów w dniu dokonania wyboru kuponu i 3 telefonów w dniu następnym do godziny 11.00), w jego miejsce wybrana zostanie kolejna osoba.
 4. Organizator wybierze także laureatów nagród dodatkowych, a procedura ich wyborów jest taka sama, jak w przypadku nagrody głównej.
 5. Warunkiem uznania wygranej jest odpowiedź na pytanie konkursowe, wypełnienie wszystkich pól na kuponie (koniecznie czytelnie lub drukowanymi literami, podanie adresu e-mail jest opcjonalne) oraz wyrażenie zgody na oświadczenia zamieszczone na ulotce/kuponie.
 6. Przystępując do Akcji Promocyjnej Uczestnik oświadcza, że:
 7. a) zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptuje,
 8. b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 9. c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na kuponie,
 10. d) wyraża zgodę na kontakt drogą telefoniczną i/lub elektroniczną ze strony Organizatora w związku z przeprowadzeniem Akcji,
 11. e) wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania) wraz ze zdjęciem na stronie internetowej Organizatora bigastyl.pl i fanpage: https://www.facebook.com/bigastyl/oraz na plakacie informującym o zwycięzcach.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z akcji Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w Akcji określone w niniejszym regulaminie.
 13. Kupony Uczestników, do których zostaną wykonane telefony z pytaniem konkursowym w celu wygrania nagrody głównej i nagród dodatkowych, zostaną wybrane 20 listopada 2019 r. w sklepie BIGA w Limanowej. Uczestnicy, którzy w wyniku udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytanie zadane telefonicznie wygrają nagrodę główną lub nagrodę dodatkową mają obowiązek je odebrać w terminie 3. dni roboczych od dnia jej wygrania.
 14. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody głównej, nagroda będzie przyznana ponownie poprzez powtórzenie procedury opisanej powyżej.

 

 1. Nagroda
 2. W Akcji Promocyjnej przewidziano nagrodę główną: Stację parową firmy TEFAL.
 3. W Akcji Promocyjnej przewidziano także nagrody dodatkowe bony zakupowe do wykorzystania w sklepach BIGA.
 4. Nagroda nie obejmuje kosztów dodatkowych związanych z odbiorem nagrody m.in. kosztów przejazdów do miasta, z którego będzie organizowany odbiór nagrody.
 5. Nie ma możliwości przesłania nagrody za granicę.
 6. Dokładne informacje, co do sposobu odbioru nagrody zostaną podane telefonicznie.
 7. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Odbiór nagrody głównej i nagród dodatkowych będzie w sklepie Biga w Chrzanowie, ul. Garncarska 2.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Spory odnoszące się do i wynikające z Akcji będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie
  i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora do realizacji Akcji.
 4. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) przez okres jej obowiązywania oraz okres przedawnienia roszczeń, a także w celu udziału w dalszych promocjach ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) oraz dla celów promocji i marketingu (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów, dla których dane zostały udostępnione.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów – ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: www.bigastyl.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej www.bigastyl.pl
 2. Regulamin Akcji dostępny jest u kierowników sklepów oraz na stronie internetowej www.bigastyl.pl.
  6. Do wszelkich spraw związanych z Akcją Promocyjną i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.
 4. W celu złożenia oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych dotyczących promocji i aktualności w sklepach Biga, wysyłanych przez Stalesia sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej lub telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS lub pocztą elektroniczną należy skierować swoją rezygnację drogą mailową na adres: info@bigastyl.pl w treści wiadomości podając adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, na który nie życzą sobie Państwo otrzymywać dalszych informacji handlowych oraz miasto. Adres e-mail lub numer telefonu komórkowego zostaną usunięte z bazy do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez Stalesia sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych.