Regulamin Akcji „Ciepła paczka dla zwierzaczka”

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja pod nazwą „Paczka dla zwierzaczka” (zwany dalej „zabawą”) oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

1.2.Organizatorem zabawy na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl jest Stalesia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie pod numerem KRS 0000257623 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 6792899343 i kapitale zakładowym wysokości 780 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. Regulamin zabawy dostępny jest na stronie internetowej: https://bigastyl.pl/regulaminy/.

1.3.Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebiegu zabawy. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana. Wszelkie roszczenia związane z zabawą należy kierować wyłącznie do Organizatora zabawy.

1.4. Przedmiotem i zarówno celem zabawy jest zebranie polubień fanpage’a oraz miejsc, do których oddane zostaną koce, prześcieradła o poszwy – wybór schronisk. Uczestnik zabawy oddaje głos na konkretne schronisko, dodaje fanpage do polubionych, co oznacza, że jedna rzecz (koc lub prześcieradło lub poszwa) trafia do wybranego schroniska.

1.5. Wyniki zabawy zostaną opublikowane na fanpage’u https://www.facebook.com/bigastyl.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W ZABAWIE

2.1. Uczestnikiem zabawy może być:

 1. a) osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. b) osoba posiadająca tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,
 3. c) osoba, która polubi fanpage lub posiada status fana https://www.facebook.com/bigastyl
 4. d) osoba przestrzegająca regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem https://facebook.com/legal/terms

2.2. Warunkiem uczestnictwa w zabawie jest posiadanie statusu fana profilu https://www.facebook.com/bigastyl oraz akceptacja postanowień Regulaminu.

2.3. Uczestnictwo w zabawie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do zabawy jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w zabawie.

2.6. Przystępując do zabawy Uczestnik potwierdza, że:

 1. a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje,
 2. b) zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zabawą.
 3. b) jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. ZASADY ZABAWY

3.1. Komentarz pod postem powinien zawierać nazwę lub adres jednego ze wskazanych przez organizatora schronisk.

3.2. Aby wziąć udział w zabawie, Uczestnik powinien polubić fanapage’a Biga second hand i wpisać nazwę jednego ze wskazanych przez organizatora schronisk w komentarzu pod postem na portalu Facebook dot. zabawy.

3.3. Zabawa trwa od 14.01.2020 do 22.01.2020.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I INNE POSTANOWIENIA

4.1. Administratorem danych osobowych jest Stalesia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domagały 19, 30-741 Kraków. Dane będą przetwarzane wyłącznie              w celu przeprowadzenia zabawy, w każdym przypadku nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia realizację celów,              dla których dane zostały udostępnione.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i sprostowania oraz- w zakresie wynikającym z przepisów- ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie.

Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się pod adresem: https://bigastyl.pl/polityka-prywatnosci/

4.2. Przystępując do zabawy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres e-mail, nick na Facebooku] na potrzeby zabawy oraz na rozpowszechnianie treści w obrębie fanpage’a https://www.facebook.com/bigastyl oraz strony internetowej www.bigastyl.pl

4.3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, polubień profilu, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.bigastyl.pl/regulaminy.

5.2. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszały praw nabytych Uczestników.

5.3. W sprawach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.